Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Επιστολή κατά της ψήφισης της CETA από το Ευρωκοινοβουλίο.

Αγαπητέ/ή Ευρωβουλευτή
Εμείς, οι υπογράφοντες οργανισμοί, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να ψηφίσετε κατά της κύρωσης της  Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, η οποία θέτει σε κίνδυνο το  Νερό και τις  υπηρεσίες ύδρευσης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μετά από ενδελεχή ανάλυση του κειμένου της CETA και της κοινής ερμηνευτικής εγκυκλίου, εντοπίσαμε πολλές διατάξεις στο πλαίσιο της CETA, που θέτουν σοβαρές απειλές για τις λεκάνες απορροής και τις δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στον Καναδά και την ΕΕ:

- Το νερό συμπεριλαμβάνεται στην CETA παρ 'όλες τις υποσχέσεις ότι θα είναι εκτός των διαπραγματεύσεων και παρά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 και σε  συνέχεια της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών Right2Water (2014/2239 ( INI), αρ. 22), όπου το Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να αποκλείσει μόνιμα την ύδρευση, την αποχέτευση και τη  διάθεση λυμάτων από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία» [1].

Διατάξεις του άρθρου 1.9 της CETA θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού και να διευκολύνουν την υφαρπαγή του . Σύμφωνα με το άρθρο : «Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει την εμπορική χρήση μιας συγκεκριμένης πηγής νερού, θα το κάνει με τρόπο που συνάδειμε αυτή τη συμφωνία", χωρίς να ορίζει τι σημαίνει «εμπορική χρήση» ή «πηγή νερού". Σε περίπτωση  «εμπορικής χρήσης» τα δικαιώματα του νερού υπόκεινται στους εμπορικούς και επενδυτικούς κανόνες της CETA. Ειδικά τα επιπλέον πρότυπα προστασίας επενδύσεων ( «Δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση» και «Έμμεση απαλλοτρίωση») για τους ξένους επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν ισχυρή επίδραση στον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματα του νερού  χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην πραγματικότητα περιορίζουν τις δυνατότητες τους να απορρίψουν ή να περιχαρακώσουν τα δικαιώματα του νερού, από τη στιγμή που έχουν χορηγηθεί σε ξένους επενδυτές. Έχουν ήδη προηγηθεί διάφορες επενδυτικές διενέξεις που αφορούν τα δικαιώματα του νερού κάτω από παρόμοιες συμφωνίες (NAFTA [2], Energy Charter [3]), οι οποίες οδήγησαν σε διακανονισμούς υπέρ του επενδυτή.

- Οι πρόνοιες που λαμβάνονται για υπηρεσίες σχετικές με την  "Συλλογή,  τον καθαρισμό και τη διανομή του νερού" στην πρόσβαση στην Αγορά και την Εθνική Μεταχείριση δεν είναι αρκετές για να εγγυηθούν την πλήρη προστασία. Απαιτούνται περισσότερες πρόνοιες και προδιαγραφές απόδοσης. Και παρόλο που οι υπηρεσίες του πόσιμου νερού περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, η προστασία των επενδύσεων θα εξακολουθεί να ισχύει γι΄αυτές [4].

- Μόνο η Γερμανία μπορεί να εφαρμόσει περιορισμούς στην Πρόσβαση των Αγορών στην αποχέτευση (υπηρεσίες λυμάτων, διάθεσης απορριμμάτων και αποχέτευσης). Η εισαγωγή των εν λόγω υπηρεσιών στο πλαίσιο CETA για τα υπόλοιπα κράτη/μέλη της ΕΕ έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 12 της οδηγίας της ΕΕ για τις συμβάσεις παραχώρησης, το οποίο προβλέπει ότι η οδηγία δεν θα εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης που σχετίζονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων [5].

- Η ρήτρα οριζόντιου περιορισμού που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των  υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δεν είναι αρκετή για να προστατεύσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Από τη μια πλευρά, δεν περιλαμβάνει πρόνοιες για την προστασία των επενδύσεων ή την αρχή της Εθνικής Μεταχείρισης. Από την άλλη πλευρά, η ορολογία είναι ασαφής, καθώς ο όρος «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» δεν έχει καμία συγκεκριμένη σημασία στο διεθνές δίκαιο, και κανένα ισοδύναμο στο κοινοτικό δίκαιο. Η οριζόντια αυτή απαλλαγή δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί σε μια αρνητική λίστα συμφωνίας (negative list agreement)  ή σε μια συμφωνία με μια χώρα που είναι  σημαντικός εμπορικός προμηθευτής  δημόσιων υπηρεσιών με αγοραστικό ενδιαφέρον στην ΕΕ [6].

- Η κανονιστική συνεργασία και η προστασία των επενδύσεων θα κλειδώσουν την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης,  μειώνοντας την ικανότητα των κυβερνήσεων να διεκδικήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες νερού πίσω, υπό δημόσια πλέον διοίκηση, η οποία είναι μια αυξανόμενη τάση στην Ευρώπη.

- Η CETA θα μπορούσε να περιορίσει την επιχειρησιακή ικανότητα των δημόσιων επιχειρήσεων ύδρευσης, καθώς τα δικαιώματα του νερού αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις και οι πρόνοιες δεν καλύπτουν όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρώσουν οι δημόσιοι φορείς, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία [7].

- Η CETA δεν διαθέτει την προσέγγιση της Αρχής της Προφύλαξης, η οποία αποτελεί εγγενές στοιχείο του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, η Κανονιστική Συνεργασία στη CETA θα περιόριζε ενδεχομένως το εύρος  πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και την προστασία των υδάτινων πόρων.

- Η CETA αγνοεί τον ενιαίο χαρακτήρα του κύκλου του νερού, τα όρια του νερού στον πλανήτη, και τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα του νερού στα οικοσυστήματα [8].

Η Κοινή Ερμηνευτική Εγκύκλιος, αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της συμφωνίας και παρουσιάζει μια αδικαιολόγητα αισιόδοξη εικόνα για την CETA. Δεν υπάρχει νομικά ασφαλής νέα δέσμευση ή διευκρίνιση στο κείμενο. Θα γνωρίσουμε τις πραγματικές δυνατότητες των προνοιών της CETA μόνο όταν οι αποφάσεις των δημοσίων αρχών  ή των δημοσίων  επιχειρήσεων νερού αποσαφηνιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Δεν μπορούμε να πάρουμε  αυτό το ρίσκο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το νερό ως κοινό αγαθό, και την πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση ως Ανθρώπινο Δικαίωμα. Σας καλούμε να υπερασπιστείτε  τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και του περιβάλλοντός τους, έναντι των απειλών που επισύρει η CETA, ψηφίζοντας κατά της επικύρωσης της συμφωνίας στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια.
Με εκτίμηση,

Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ
SOSτε το Νερό
ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ
Blue Planet Project
Council of Canadians
European Water Movement
Food & Water Europe
Wasser in Bürgerhand (Water in Citizens’ Hands, Germany)


[3] Vattenfall vs. Germany, amount claimed €1.4 billion, p. 23
[6] Krajewsky, Markus (2016). Op. Cit.


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Αίτημα για χρονική παράταση προκήρυξης ΕΥΑΘΣ.Ε.Ε.Υ.Α.Θ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 – 54535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ.2310 245.813 – FAX 2310 212.320–ΚΙΝΗΤΟ 6936 516112

   e-mail: s_e_eyath@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη 23 Ιανουαρίου  2017 
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 15  
                                               Προς: ΑΣΕΠ 
Θέμα: Αδυναμία υποβολής αίτησης .

Το Σωματείο μας δέχεται μεγάλο αριθμό παραπόνων από ενδιαφερόμενους για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στην ΕΥΑΘ, για την αδυναμία της σελίδας σας www.asep.gr να ανταποκριθεί.
Πέραν της αδυναμίας της σελίδας να ¨ανοίξει¨, ακόμη και όταν επιτευχθεί αυτό, παρατηρείται το φαινόμενο, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης στοιχείων, να μπλοκάρει και να σταματάει η όλη διαδικασία.
Επειδή είμαστε εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ που έχουμε προσληφθεί με την αξιοκρατική  διαδικασία του ΑΣΕΠ, και επειδή εργαζόμαστε σε μια εταιρεία που δεν έχουν γίνει προσλήψεις εδώ και δεκατέσσερα χρόνια, και το κυριότερο, επειδή χιλιάδες νέοι άνθρωποι δικαιούνται μια ευκαιρία ίσης μεταχείρισης για επαγγελματική αποκατάσταση, παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος, δίνοντας κάποια εύλογη χρονική παράταση με παράλληλη τεχνική αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σας σελίδας.
Το ΑΣΕΠ έχει αναβαθμίσει ποιοτικά ένα μεγάλο κεφάλαιο στη Δημόσια Διοίκηση και έχει παράλληλα βάλει τον όρο αξιοκρατία στην κουλτούρα μας, η κατάσταση με την σελίδα σας, σας αδικεί.
Σας ευχαριστούμε.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Παγετός 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
          Η έλλειψη νερού και οι συνεχείς διακοπές οδηγούν δικαιολογημένα σε αγανάκτηση και αφορισμούς μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες.
          Αισθανόμαστε την ανάγκη να εξηγήσουμε κάποια γεγονότα ώστε να γνωρίζουν όλοι τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες ως εργαζόμενοι σε ένα τόσο κρίσιμο τομέα, αυτόν της υδροδότησης της πόλης μας.
Από τις πρώτες ημέρες η ΕΥΑΘ αύξησε τόσο την ετοιμότητα επιφυλακής όσο και το προσωπικό των συνεργείων, κόβοντας ρεπό και άδειες συναδέλφων. Οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ, ανταποκρίθηκαν αδιαμαρτύρητα και βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους αντικαθιστώντας υδρόμετρα και επισκευάζοντας βλάβες. Ειδικότερα, από την Πέμπτη και μετά, ημέρα που άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, υπάρχουν συνεργεία μας τα οποία είναι στο δρόμο για 72  ώρες συνεχόμενα με ελάχιστη ξεκούραστη.
Δυστυχώς, το πλήθος των σπασμένων υδρομέτρων-απόρροια της πρωτοφανούς διάρκειας χαμηλών θερμοκρασιών- είναι πολύ μεγάλο για να διαχειρισθεί ταυτόχρονα σε όλη την πόλη. Σε μια εβδομάδα, αντικαταστάθηκαν 1200 υδρόμετρα λόγω παγετού, όταν σε κανονικές συνθήκες αντικαθίστανται 600 σε ένα χρόνο. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των διαρροών αρκεί να αναφέρουμε ότι η παροχή του νερού προς την πόλη, είναι μεγαλύτερη από τις περιόδους καύσωνα. Η συνεχής απώλεια νερού έχει διαταράξει την ισορροπία του υδροδοτικού συστήματος της πόλης, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να μένουν χωρίς νερό με πολύωρες διακοπές προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία αυτή.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ, παρά τις αντιξοότητες, χωρίς νερό και οι ίδιοι στις οικίες τους, βρίσκονται επί ποδός, εκτελώντας ακόμη και εργασίες άσχετες με την ειδικότητα τους προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες στην πόλη μας.
Δεν δουλεύουν πλέον στα όρια της ανθρώπινης αντοχής ,σωματικής και ψυχολογικής καταπόνησης, αλλά τα έχουν ξεπεράσει από τις πρώτες μέρες.
Τώρα είναι οι στιγμές για σοβαρότητα και πολλή δουλειά, όχι για γκρίνιες και εύκολες κατηγορίες, μετά την αποκατάσταση των βλαβών, θα επανέλθουμε για απολογισμό.

Σας θυμίζουμε πως εκτός από εργαζόμενοι είμαστε και καταναλωτές και θέλουμε και εμείς την όσο πιο γρήγορη ομαλοποίηση της υδροδότησης της πόλης.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Το Νερό Χριστουγεννιάτικο δώρο σε επενδυτές!

Οι συνάδελφοι της ΕΥΔΑΠ μαζί με κινήματα κατά της ιδιωτικοποίησης του Νερού, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται έξω από το Χρηματιστήριο Αθηνών ώστε να αποτρέψουν την διανομή μερίσματος 40.000.000 ευρώ από τα αποθεματικά της ΕΥΔΑΠ στους μετόχους.
40.000.000 ευρώ επειδή κάποιοι θεωρούν ότι το Νερό είναι εμπόρευμα και πρέπει να αποφέρει κέρδη στους μετόχους.
Την ίδια στιγμή που ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ επεκτείνουν συνεχώς το κοινωνικό του πρόγραμμα επειδή χιλιάδες άνεργες οικογένειες  δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το Νερό, την ίδια στιγμή κάποιοι αποφασίζουν να μοιράσουν Χριστουγεννιάτικα δωράκια στους μετόχους και στα επενδυτικά funds! Τέτοια κοινωνική ευαισθησία  έχουμε να δούμε από την εποχή που οι πολυεθνικές εφηύραν τα καρτουδρόμετρα.
Αντί να μοιράζονται τα έσοδα από ένα κοινωνικό αγαθό στην κοινωνία, μοιράζονται στα αρπακτικά των αγορών. Στην Ελλάδα της Κρίσης λεφτά υπάρχουν για αυτούς που τα έχουν και τα τζογάρουν στο Νερό.
Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους της ΕΥΔΑΠ και στα κινήματα του Νερού στην Αθήνα.
Όπως πληροφορούμαστε, αυτή την στιγμή πλήθος αστυνομικών δυνάμεων και ΜΑΤ έχουν κυκλώσει το ΧΑΑ, και το περιφρουρούν από τους διαδηλωτές.

Ο φόβος τους αποδεικνύει ότι τα κινήματα έχουν ήδη νικήσει! Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους, τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι υποψήφιοι αγοραστές: θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, ο αγώνας για το Νερό δεν τελειώνει ποτέ, και στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Λαοί!

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Γιορτάζουμε με τους συνανθρώπους μας

 Σ.Ε.Ε.Υ.Α.Θ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ 127 – 54535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ.2310 245.813 – FAX 2310 212.320–ΚΙΝΗΤΟ 6936516112


                                                                         


Το  Σωματείο  Εργαζομένων ΕΥΑΘ καλεί τα μέλη του  στην
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ την Κυριακή 18  Δεκεμβρίου 2016 & ώρα  11.00 π.μ. στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (πλατεία Λευκού Πύργου) στην παιδική παράσταση « ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΩΕ » της Ξένιας Καλογεροπούλου σε σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου.
Η είσοδος αφορά τον ένα γονιό ( μέλος του σωματείου)και παιδιά έως 12 χρονών .
Θα μοιραστούν δωράκια από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ μετά την παράσταση.
Αυτές τις γιορτινές μέρες, το Σωματείο μας πήρε την πρωτοβουλία να τις μοιραστεί με συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Έτσι στην γιορτή μας θα φιλοξενήσουμε 35 προσφυγόπουλα από την ΔΥΕΠ του 67ο δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης καθώς και 10 παιδιά συμπολιτών μας της ενορίας Αγ.Αναργύρων.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Η πρώτη προσφυγή κατά του Υπερταμείου!

Το Σωματείο μας μαζί με πολίτες της Θεσσαλονίκης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας,  κατά του Υπερταμείου, με αφορμή την μεταφορά της ΕΥΑΘ σε αυτό.
Είναι η πρώτη προσφυγή που γίνεται κατά του Υπερταμείου, το Σωματείο μας όπως επανειλημμένως έχουμε δηλώσει, δίνει την μάχη κατά της ιδιωτικοποίησης σε όλα τα μέτωπα, συνδικαλιστικά, κινηματικά, νομικά.  Θα πρέπει να γίνει σαφές στην εκάστοτε κυβέρνηση ότι θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους, σε κάθε τους κίνηση, σε κάθε τους προσπάθεια να ξεπουλήσουν το Νερό, την ίδια μας την Ζωή.
Παράλληλα θα πρέπει να καταλάβουν οι υποψήφιοι αγοραστές, ότι στη Θεσσαλονίκη, οι «επενδύσεις» στο νερό είναι υψηλού ρίσκου. Να καταλάβουν ότι εδώ θα χάσουν τα χρήματα τους, ότι στην πόλη μας υπάρχει ανεπτυγμένο ένα κίνημα κατά της ιδιωτικοποίησης, που δεν θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται εναντίον τους.
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια διαρκής επικράτηση των κινημάτων κατά της ιδιωτικοποίησης:
·        Η Σλοβενία «πέρασε» στο σύνταγμα της την απαγόρευση της ιδιωτικοποίησης.
·        Η Βαρκελώνη αποφάσισε να επιστρέψει στη Δημόσια διαχείριση μετά από 130 χρόνια ιδιωτών.
·        Η Ιρλανδία ετοιμάζεται για ένα μεγαλειώδες εθνικό δημοψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση, παίζει παιχνίδια με το νερό μέσω του Υπερταμείου. Μιλάει για δημόσιο έλεγχο όταν ετοιμάζει ένα ΣΔΙΤ για ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ. Μιλάει για Συνταγματική Αναθεώρηση με αόριστους όρους και σε ένα αόριστο μέλλον, από μια άλλη κυβέρνηση.   Να βγει και να ξεκαθαρίσει την θέση της σήμερα, τώρα: ή με της πολυεθνικές ή με τους πολίτες!

Ως Σωματείο, πήραμε την πρωτοβουλία και συμπεριλάβαμε στην προσφυγή μας και την υπεράσπιση της ΕΥΔΑΠ, ευχαριστούμε και τους 10 Αθηναίους συναγωνιστές που συμμετέχουν στην προσφυγή μας, ο αγώνας για το Νερό κινείται πλέον σε εθνικό επίπεδο. Ας το λάβουν όλοι υπόψη τους. 

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Το Σωματείο μας προσφεύγει στο ΣτΕ κατά του Υπερταμείου.

Το Υπερταμείο δημιουργήθηκε με σκοπό την έμμεση ιδιωτικοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Λαού. Το Υπερταμείο είναι ένα εξελιγμένο ΤΑΙΠΕΔ, πιο απόλυτο, πιο πολύπλοκο, πιο σκοτεινό, με ζωή 100 χρόνια!
Δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων, για να «διορθώσει» τις αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες δημιούργησαν εμπόδια στο ξεπούλημα της περιουσίας του Ελληνικού Λαού.
Μια από τις αποφάσεις αυτές αφορά το Νερό.
Η Κυβέρνηση με το Υπεροπλο- Υπερταμείο προσπαθεί να βγάλει άκυρο όχι μόνο το ΣτΕ, αλλά και την βούληση των Θεσσαλονικέων που με 98,2% ψήφισαν ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, δημιουργώντας ένα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα), μια έμμεση ιδιωτικοποίηση.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην νέα προσφυγή μας στο ΣτΕ κατά του Υπερόπλου Τρόικας και Κυβέρνησης, του Υπερταμείου.
Αν  έχετε υδρόμετρο της ΕΥΑΘ στο όνομα σας, σας καλούμε να συμμετέχετε στον νέο δικαστικό αγώνα μας, τα έξοδα τα αναλαμβάνει το Σωματείο μας, χρειαζόμαστε:
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Διεύθυνση
Αριθ. Ταυτότητας
ΑΦΜ
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Στο mail:  s_e_eyath@yahoo.gr (προσοχή στις κάτω παύλες!) μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας 28/11/16 στις  07:00.
Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά  για την προσφυγή και θα λάβετε ενημέρωση για τη συνέχεια.
Θα υπάρξουν και άλλες προσφυγές, εξαντλούμε όλα τα όπλα μας απέναντι τους, μεταξύ αυτών και την Δικαιοσύνη, και τους Έλληνες Δικαστές.
Θα ακολουθήσουν και άλλες προσφυγές, θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να τους σταματήσουμε, όταν οι Κυβερνήσεις πουλάνε την χώρα, ο Λαός οφείλει να την υπερασπιστεί. 
Γνωρίζουμε ότι  οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, καθώς οι Τροικανοί εξελίσσονται μαζί με το κίνημα, μαθαίνουμε και μαθαίνουν.

Σε 100 χρόνια θα έχει μείνει μόνο η Ιστορία του τι κάναμε στα χρόνια της κρίσης, καλούμαστε σήμερα να δημιουργήσουμε το μέλλον. Ένα μέλλον χωρίς Υπερταμείο για τα παιδιά μας και το Νερό μας.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Η ΕΥΑΘ πρέσβειρα των Blue Communities!

Η ΕΥΑΘ έγινε πρόσφατα πρέσβειρα των Μπλε Κοινοτήτων στην Ελλάδα. Ένας τίτλος όχι μόνο τιμητικός αλλά κυρίως ουσιαστικός. Η ΕΥΑΘ των 220 εργαζομένων, είναι η πρώτη εταιρεία ύδρευσης στον κόσμο που παίρνει αυτή την διάκριση. 220 εργαζόμενοι που νυχθημερόν φροντίζουν τόσο για την ποιότητα όσο και για την ποσότητα του νερού των Θεσσαλονικέων. Την ίδια στιγμή που εταιρείες ανάλογης υποδομής και πληθυσμιακής δυναμικότητας απασχολούν 1500 και πλέον εργαζόμενους, η ΕΥΑΘ γίνεται πρότυπο.
Με αναγνωρισμένο το Νερό ως Ανθρώπινο Δικαίωμα στην πράξη-χάρη στο πρωτοποριακό της κοινωνικό πρόγραμμα για το οποίο οι εργαζόμενοι βάλαμε τα δυνατά μας- την μη χρήση εμφιαλωμένου   νερού στις εγκαταστάσεις της, και την Δημόσια διαχείριση, πληροί τις βασικές προϋποθέσεις που έχει ορίσει η The Council of Canadians, μια από τις μεγαλύτερες και πιο έγκυρες περιβαλλοντολογικές οργανώσεις του Καναδά.
Οι εργαζόμενοι, συναισθανόμενοι την ευθύνη  μας απέναντι στους συμπολίτες μας, θα προσπαθήσουμε να τηρηθούν  οι παραπάνω προϋποθέσεις , πόσο μάλλον όταν οι σειρήνες της ιδιωτικοποίησης  ηχούν και πάλι. Στην κατεύθυνση αυτή, θα επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας για να γίνει η Θεσσαλονίκη η τρίτη Μπλε Κοινότητα στην Ευρώπη μετά την Βέρνη και το Παρίσι. Μετά το Δημοψήφισμα του Νερού, η πόλη μας αποτελεί πλέον ορόσημο στον αγώνα για Δημόσιο και Κοινωνικό Νερό.

Δελτίο Τύπου ΕΥΑΘ:
http://www.eyath.gr/swift.jsp;jsessionid=2811B23A955C90863C44C374AC34AD5A?extLang=&CMRCode=1B0V5S609

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Ημέρα μνήμης ,τιμής και υπόσχεσης….

Η 30ή Οκτωβρίου 1944 είναι η μέρα που έφυγε και ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης από την Θεσσαλονίκη.
Ο λαός της πόλης ,και όχι μόνο, οφείλει να θυμάται.
 Στην καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης πρέπει να συμβάλουμε όλοι, για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα οικοδομήσουμε έναν  διαφορετικό κόσμο για μας και το μέλλον των επόμενων γενιών.
Η απελευθέρωση της πόλης δεν ήταν κάτι που έγινε ως εκ θαύματος .Ήταν το αποτέλεσμα σκληρών συγκρούσεων από τη μία μεριά ανάμεσα στο ΕΛΑΣ και τις άλλες εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, εναντίον των Γερμανών, οι οποίοι ήταν περισσότεροι και καλύτερα εξοπλισμένοι, και των δοσίλογων συνεργατών τους.
Έχοντας καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης ,εδώ και καιρό, ο ΕΛΑΣ οι κατοχικές  δυνάμεις αντιλαμβάνονται πλέον ότι είναι αδύνατη η παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη. Πριν υποχωρήσουν από την πόλη ναρκοθετούν ζωτικούς χώρους της για να προκαλέσουν τη γενική παράλυση της ζωής της Θεσσαλονίκης.
Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους νιώθουν ασφυκτικά την πίεση και βιάζονται ν’ αποχωρήσουν.
 Πίσω τους αφήνουν συντρίμμια. Ανατινάζουν αποθήκες, , εγκαταστάσεις, δρόμους, γέφυρες, το μεγάλο λιμενοβραχίονα της πόλης και όσα επιταγμένα καΐκια και μικρά πλοία ήταν αραγμένα μέσα στο λιμάνι και κατά μήκος της παραλίας. Ακόμα και τις γραμμές του τρένου τις ανατινάζουν μία μια σε κάθε σημείο σύνδεσής τους.
Επιχειρούν να ανατινάξουν το παγιδευμένο με εκρηκτικά κεντρικό υδραγωγείο της πόλης, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης και την Ηλεκτρική Εταιρία. Τους προλαβαίνει όμως τμήμα του 13ου Συντάγματος και τους τρέπει σε φυγή, σώζοντας έτσι το υδραγωγείο και την Ηλεκτρική, εξασφαλίζοντας  στον λαό την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της πόλης.
Έχουμε συναίσθηση ότι όσο περήφανοι μπορεί να νιώθουμε άλλο τόσο δύσκολο είναι να τιμήσουμε  όχι με λόγια, αλλά με πράξεις τις ρίζες μας.
Να τιμήσουμε δηλαδή την καταγωγή μας, ότι είμαστε απόγονοι φυσικά εγγόνια και δισέγγονα λαμπρών ηρώων του λαού μας.
  Εμείς οι πολίτες αυτής της πόλης και εργαζόμενοι στη ΕΥΑΘ δηλώνουμε πίστη στο δίκιο του αγώνα, καταθέτουμε εδώ στο μνημείο της θυσίας σας  την υπόσχεσή μας να βαδίσουμε στα χνάρια σας.
θα υπερασπιστούμε για άλλη μια φορά την περιουσία του λαού  αυτής της πόλης,όπως εσείς μας τα κληρονομήσατε για να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Θα δώσουμε αγώνες νικηφόρους απέναντι στους κατακτητές ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ που με την προβιά του χρέους ήρθαν να επιβάλλουν μια νέα κατοχή. Νερό –Ρεύμα- Λιμάνια, έχουν σωθεί με το αίμα των απελευθερωτών της Θεσσαλονίκης, έχουμε χρέος υπεράσπισης τους. Η  θυσία σας δεν θα πάει χαμένη.

Παίρνουμε τη σκυτάλη και συνεχίζουμε.

γ.μ.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Θεσσαλονίκη 30 Οκτώβρη 1944


Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
Η 30ή Οκτωβρίου 1944 είναι η μέρα που έφυγε και ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης από την Θεσσαλονίκη. Οι Γερμανοί στην προσπάθεια διαφυγής τους, επιχειρούν να ανατινάξουν το παγιδευμένο με εκρηκτικά κεντρικό υδραγωγείο της πόλης, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης και την Ηλεκτρική Εταιρία. Τους προλαβαίνει όμως τμήμα του 13ου Συντάγματος και τους τρέπει σε φυγή, σώζοντας έτσι το υδραγωγείο και την Ηλεκτρική, εξασφαλίζοντας  στον λαό την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της πόλης.
Εμείς οι πολίτες αυτής της πόλης και εργαζόμενοι στη ΕΥΑΘ δηλώνουμε πίστη στο δίκιο του αγώνα, καταθέτουμε στο μνημείο της θυσίας, την υπόσχεσή μας να βαδίσουμε στα χνάρια σας.
Θα υπερασπιστούμε για άλλη μια φορά την περιουσία του λαού  αυτής της πόλης, όπως εσείς μας τα κληρονομήσατε για να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Θα δώσουμε αγώνες νικηφόρους απέναντι στους κατακτητές ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ που με την προβιά του χρέους ήρθαν να επιβάλλουν μια νέα κατοχή. Νερό –Ρεύμα Λιμάνια, έχουν σωθεί με το αίμα των απελευθερωτών της Θεσσαλονίκης, έχουμε χρέος υπεράσπισης τους. Η  θυσία τους  δεν θα πάει χαμένη.
Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην Παραλία Θεσσαλονίκης την 30η Οκτώβρη 2016, στις 10:30 το πρωί.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τελετή.